#throwbackthursday Renton Millar, pivot fakie, Coburg, OZ, 2004 #rentos #pool #bowl #concrete #skateboarding #oz #bailgun #gerdrieger.com

#throwbackthursday Renton Millar, pivot fakie, Coburg, OZ, 2004 #rentos #pool #bowl #concrete #skateboarding #oz #bailgun #gerdrieger.com